TRINE UHRSKOV

Psykolog – medejer af Sopra

Min rolle i Sopra

Hos Sopra fungerer jeg primært som supervisor og underviser i voldsforebyggende arbejde på botilbud. Herudover rådgiver jeg i gruppesager og enkeltsager gennem VISO. Jeg beskæftiger mig med borgere med både udviklingshæmning, kognitive funktionsnedsættelser, psykiske vanskeligheder og sociale problemstillinger.

Uddannelse og fagligt fundament

Efter jeg i 15 år havde samarbejdet med børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og ADHD blev jeg i 2006 certificeret træner i Low Arousal tilgangen.

Low Arousal tilgangen har været en hjørnesten i mit arbejde lige siden. Mit arbejde med Low Arousal tilgangen har betydet, at jeg i dag samarbejder med borgere med mange forskellige baggrunde og diagnostiske profiler – fælles for dem er, at de ofte kommer i voldsomme episoder med os. Sideløbende med mit arbejde har jeg uddannet mig til psykolog – stadig med Low Arousal-tilgangen som en betydningsfuld del af mit faglige fundament.

I 2017 var jeg medudvikler af dialog redskabet Low Arousal 2 (LA2). LA2 understøtter samtaler om vold og trusler om vold. LA2 kan anvendes i samarbejdet mellem borgeren og de fagprofessionelle. LA2 kan også bruges i samarbejdet med borgeren og borgerens selvvalgte netværk, hvis borgeren ønsker det.

I 2017 blev jeg også certificeret i metoden FIT – Feedback Informed Treatment. FIT er et evidensbaseret dialog- og evalueringsredskab, der er udviklet til fagprofessionelle og kan anvendes i alle socialfaglige forløb. Formålet med FIT er at evaluere og forbedre kvaliteten og effektiviteten af den socialfaglige indsats ved at inddrage borgeren.

I 2018 påbegyndte jeg en 3årig international uddannelse i metoden Åben Dialog. Åben Dialog handler om betydningen af inddragelse af borgerens selvvalgte netværk. Borgerens selvvalgte netværk har dokumenteret betydning i forhold til borgerens mulighed for recovery. Som noget af det grundliggende i åben Dialog, vægter alle udsagn lige, og den professionelle rolle er ikke at søge løsninger, men at give et fagligt perspektiv, som kan supplere borgerens eget og resten af netværkets perspektiver.

Low Arousal som speciale

En innovativ tilgang til mit fag har ført mig ind i forskellige eksterne projekter. Bl.a. har jeg på baggrund af min erfaring med Low Arousal været medudvikler på redskabet LA2. Det er omtalt her på hjemmesiden under menupunktet ’Materialer’.

LA2 anvendes i samarbejdet med voksne og unge med vanskeligheder inden for Sopras fagområde og de fagpersoner, der arbejder med dem. Materialet er bl.a. initieret af min deltagelse i et satspuljeprojekt om forebyggelse af hhv. vold og magtanvendelse på socialpsykiatriske botilbud.

Kontakt Trine

Tlf.: +45 3063 9411
E-mail: tu@sopra.dk

CV

2021-2024
Trine er projektleder i Sopra i forbindelse med Socialstyrelsens projekt om afprøvning af LA2 som metode til at forebygge magtanvendelser på botilbud for voksne med udviklingshæmning.
Læs mere om projektet her

2021-2023
Trine starter på specialiseringsuddannelse som arbejds- og organisationspsykolog.
Læs mere om uddannelsen her

2019-2021
Trine er ekstern ekspert i udviklingsprojekt hos Defactum om Tilgang og Praksis på Kofoedsminde. I den forbindelse interviewer Trine 20-30 borgere på Kofoedsminde tre gange over en 2årig periode om deres liv på Kofoedsminde.
Læs mere om projektet her

2018–2021
Trine tager 3årig international uddannelse i metoden Åben Dialog i London.
Afslutning af uddannelsen er forsinket pga. Covid 19 og deraf følgende rejserestriktioner.
Læs mere om Åben Dialog her
Læs mere om uddannelsen i London her

2017–2019
Trine er underleverandør for SUS i forbindelse med Satspuljeprojekt om Indsatsteam – støtte til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse.

2017 – 2019
Trine deltager i eksternt ekspertpanel for Defactum i projektet: Fremtidens boformer for borgere med omfattende funktionsnedsættelser.
Læs mere om projektet her

2017
Trine bliver certificeret træner i metoden Feedback Informed Treatment (FIT) i Chicago, USA af Scott Miller, ICCE.
Læs mere om FIT her

2017
Trine er ekstern ekspert i Viden på Tværs projekt ’Metoder mod Vold’.
Læs mere om Metoder mod Vold her

2016–2017
Trine deltager i Socialstyrelsens arbejdsgruppe om De nationale retningslinjer til forebyggelse af vold på botilbud og boformer for hjemløse.
Læs mere om De nationale retningslinjer her

2015–2016
Trine deltager i eksternt ekspertpanel for CFK (Folkesundhed og Kvalitetsudvikling – nu Defactum) for projektet: Vold på botilbud og forsorgshjem – Tværgående analyse af 10 cases om voldsepisoder.
Læs mere om projektet her

2014–2017
Sopra og Trine samarbejder med Socialstyrelsen i Satspujleprojektet Forebyggelse af magtanvendelse på socialpsykiatriske botilbud. Afprøvning af undervisnings- og træningspakke, der kombinerer Low Arousal og Feedback Informed Treatment (FIT). Formål: At reducere omfanget af vold og trusler og mindske magtanvendelse på socialpsykiatriske botilbud.
Læs mere om projektet her

På baggrund af dette projekt har Sopra udarbejdet metoden LA2.
Downlod LA2 her

2012–2013
Trine tager 2-årig efteruddannelse for psykologer i systemisk, narrativ psykoterapi (Inpraxis).
Læs mere om Inpraxis her

2012
Trine bliver Cand.psych. (Københavns Universitet) med specialetitlen: En undersøgelse af Low Arousal metodens teoretiske grundlag og de mulige implikationer for den professionelle praksis.
Kontakt Trine Uhrskov for at få specialet tilsendt her

2011–2018
Trine har konsulentarbejde i forbindelse med forskellige projekter i Grønland. Primært forståelse af og pædagogiske tilgange i forhold til børn og unge med ASF eller ADHD. Trine her i den forbindelse udarbejdet og undervist på ”Vejlederuddannelse på handicapområdet” for det grønlandske selvstyre samt varetager stadig undervisning for det grønlandske specialpædagogiske seminarium.

2009-
Sopra bliver tilknyttet Socialstyrelsens Nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO), som leverer rådgivning på det sociale område og på specialundervisningsområdet. Sopra har været og her stadig specialister i forhold til Voksne med udviklingshæmning og eller voksne med ASF. Trine har fungeret som VISO-specialist siden 2009.
Læs mere om VISO her

2008-
Trine er medstifter og medejer af Sopra Konsulenterne ApS.

2006-2007
Trine bliver certificeret træner i Low Arousal-tilgangen (Studio3 i England).
Læs mere om Studio3 her

2004-2010
Trine udarbejder og afholder kurser i selvforståelse for unge og voksne med ASF både individuelt og i grupper.

1991-
Trine samarbejder med unge og voksne med udviklingshæmning, kognitive funktionsnedsættelser, psykiske vanskeligheder og sociale problemer, deres pårørende og de fagprofessionelle – på Center for Autisme, Aspergers Ressource Center, Psykologisk Ressource Center, Carpe Diem, Specialisterne, Videnscenter for Autisme og Sopra.

X