LA2 Certificeringsuddannelser

Som certificeret LA2 træner bliver du: 

 • Hjemmevant i metoden – både anvendelsen og teorierne bagved
 • I stand til at både i stand til at undervise og rådgive i LA2
 • Introduceret til centrale greb og overvejelser vedr. implementering
 • Del af et netværk af certificerede LA2 trænere med adgang til materiale og faglige netværksdage

Varighed:
– 2 moduler af 5 dage
– Vejledning og eksamen efter hvert endt modul.

 

LA2 metoden

LA2 – en Low Arousal-inspireret metode til fremme af trivsel og nedbringelse af voldsomme episoder

LA2 er oprindeligt udarbejdet af Sopra for Socialstyrelsen i et satspuljeprojekt omkring fremme af trivsel og forebyggelse af voldsomme episoder. LA2 intensiverer og strukturer fremme af trivsel og forebyggelse af voldsomme episoder inden for det sociale område med udgangspunkt i den nyeste forsknings- og praksisbaserede viden. Sopra har også fokus på LA2, som metodemæssigt er særligt tilpasset fagpersonale som samarbejder med unge og voksne med udviklingshæmning.

LA2 er en metode for højere trivsel og bedre samarbejde, der henvender sig til unge og voksne med normal begavelse, psykisk sårbarhed, kognitive funktionsnedsættelser og sociale problemer – og til de fagprofessionelle, der samarbejder med dem. Materiale og tilgange er tilpasset målgruppen.

Formålet med LA2 er, at man igennem arbejdet med materialet, afdækker konkrete veje til at øge trivsel og reducere antallet af voldsomme episoder.

En metode til samarbejde

LA2 er en praktisk og konkret metode til borgere og fagprofessionelle, der skal anvendes i samarbejde. Materialet er tilpasset de to forskellige målgrupper men er begge bygget op omkring de nedestående tre niveauer, hvor materialets samtaleark understøtter dialogen.

Forebyggelse > Min Trivselsplan/Trivselsplan for fagprofessionelle

Håndtering > Min Tryghedsplan/Tryghedsplan for fagprofessionelle

Læring > Min Læringsplan/Læringsplan for fagprofessionelle

Materialet har både et indefra-perspektiv, et udefra-perspektiv og et tilstræbt indefra-perspektiv. Det er derfor lavet to versioner af hver plan, således at den ene undersøger indefra-perspektivet, og den anden er den fagprofessionelles udefra-perspektiv. Disse perspektiver danner baggrund for, at der efterfølgende udarbejdes konkrete og detaljerede planer for hhv. borger og fagperson. Planer, der har til formål at fremme borgerens trivsel og mestring – og give fagpersonen de bedst mulige forudsætninger for at støtte.

Borgerens indefra-perspektiv
Først og fremmest er LA2 en metode, som har fokus på at forstå borgerens indefra- perspektiv. Metoden er interesseret i at finde ud af, hvordan borgeren oplever egen trivsel, ressourcer, netværk, mestringsstrategier og belastninger. Der er fokus på, hvordan borgeren oplever sin hverdag, hvad borgeren synes, der skaber trivsel i hverdagen, og hvordan den fagprofessionelle kan støtte borgeren i at mestre hverdagslivet.

Gennem strukturerede samtaler om borgerens indefra-perspektiv, får borgeren mulighed for at tale højt om sit indefra-perspektiv, at give sit bud på, hvordan borgeren får højere trivsel i sit hverdagsliv, hvordan de voldsomme episoder bedst kanforebygges og håndteres, og hvilken læring, der kan være af en voldsom episode. På den måde kvalificeres borgerensekspertposition i forhold til egne værdier og egne erfaringer. Denne kvalificering skal støtte borgeren i fremtidigt at træffe flere kvalificerede beslutninger i eget liv, hvilket også er kendt som empowerment.

Borgerens tilstræbte indefra-perspektiv (TIP)
Hvis borgeren ikke kan (f.eks ved udviklingshæmning eller manglende talt sprog) deltage med egen viden og erfaringer, så kan den fagprofessionelle forsøge at sætte sig i borgerens sted. Ved at forsøge at sætte sig i borgerens sted med udgangspunkt i observationer og fælles refleksioner, kan der tilstræbes et indefra-perspektiv. Det er en bevidst tilstræbelse på at forstå, hvordan borgeren har det i netop denne situation og under netop disse vilkår. Det er vigtigt, at den fagprofessionelle taler med flere parter om borgerens syn på sig selv og sin hverdag, fx ved at tale med pårørende og andre personer, som borgeren har tillid til.

De fagprofessionelles udefra-perspektiv
LA2 er også et udrednings- og refleksionsredskab, som tilvejebringer en samlet beskrivelse af de fagprofessionellesudefra- perspektiv på borgerens trivsel og de voldsomme episoder. LA2 hjælper de fagprofessionelle med at beskrive, hvordande bedst muligt kan støtte borgeren i at forebygge, håndtere og mestre de voldsomme episoder og fremme hverdagstrivsel.

To ekspertpositioner
Gennem oprigtig nysgerrighed overfor borgerens indefra-perspektiv, bliver det muligt at skabe et tæt samarbejde medborgeren om at reducere magtanvendelser, vold og trusler om vold. Her skal de fagprofessionelles dømmekraft og metoder udfoldes sammen med borgerens viden og erfaringer, så borgeren ikke er alene med ansvaret for at findeløsningerne. De to perspektiver kvalificerer gensidigt hinanden, og derigennem er der mulighed for forandring i retning afhøjere trivsel for både borgeren og den fagprofessionelle.

Læs mere om LA2 og find materiale her

Holdoversigt
Sopras LA2 certificeringsuddannelser

– Hold 10 starter i uge 26 2022
Læs mere og tilmeld dig her

– Hold 11 starter i uge 44 2022
Læs mere og tilmeld dig her

– Hold 12 starter i uge 10 2023

– Hold 13 starter i uge 24 2023

– Hold 14 starter i uge 6 2024

Igangværende eller afsluttede
LA2 uddannelsesforløb

 • Hold 1: Læringscenter Brejning – Vejle Kommune – udviklingshæmning
 • Hold 2: Specialområde autisme – SAU – Region Midt – ASF
 • Hold 3: Marjatta – udviklingshæmning
 • Hold 4: Region Syd – psykisk sårbarhed
 • Hold 5: Lindberg Fenger Kursus- og Videnscenter – udviklingshæmning
 • Hold 6: Center for boformer, Århus Kommune – psykisk sårbarhed
 • Hold 7: Region Syd – psykisk sårbarhed
 • Hold 8: Lindberg Fenger Kursus- og Videnscenter – udviklingshæmning
 • Hold 9: Socialstyrelsen – Projekt Forebyggelse af magtanvendelser i forhold til voksne med udviklingshæmning
X