trine

Kontakt Trine

Telefon: +45 3063 9411
E-mail: tu@sopra.dk

Trine Uhrskov

Psykolog – medejer af Sopra

Min rolle i Sopra

Jeg er optaget af at udforske og styrke borgerens indefra-perspektiv gennem dialogisk praksis. Først og fremmest med henblik på at gøre borgeren klogere på sig selv og hjælpes til at udvikle nye handlemuligheder, for dernæst at lade borgerens indefra-perspektiv sætte retningen for den faglige indsats.

Uddannelse og fagligt fundament

Jeg nyder at suge ny viden til mig og herefter omsætte den i praksis.
Jeg er uddannet psykolog (cand.psych.) fra Københavns Universitet, hvor jeg skrev speciale om Low Arousal-tilgangen. Jeg er certificeret i Low Arousal-tilgangen og Feedback Informed Treatment (FIT). Jeg har herudover taget en efteruddannelse i systemisk- og narrativ psykoterapi og senest en psykoterapeutuddannelse i Åben Dialog i London. I øjeblikket læser jeg en organisatorisk-psykologisk efteruddannelse for at opnå større indsigt i de organisationer, som jeg samarbejder med.

CV – Download Trines CV som pdf her

Erfaring 

Konsulent, 2011–2018
Trine arbejder som konsulent i forbindelse med forskellige projekter i Grønland. Primært forståelse af og pædagogiske tilgange i forhold til børn og unge med ASF eller ADHD. Trine her i den forbindelse udarbejdet og undervist på vejlederuddannelse på handicapområdet for det grønlandske selvstyre samt varetager stadig undervisning for det grønlandske specialpædagogiske seminarium.

VISO-specialist, 2009 – nu
Sopra bliver tilknyttet Socialstyrelsens Nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO), som leverer rådgivning på det sociale område og på specialundervisningsområdet. Sopra har været og er stadig specialister i forhold til voksne med udviklingshæmning og/eller voksne med ASF. Trine har fungeret som VISO-specialist siden 2009.
Læs mere om VISO her

Medstifter og medejer, Sopra — 2008 – nu 
Trine er medstifter og medejer af Sopra konsulenter, der har særligt fokus på recovery, borgerinddragelse og forebyggelse af voldsomme episoder.

Udvikler og underviser, Aspergers Ressource Center — 2002 – 2008
Udvikler og underviser på psykoeduktive forløb for voksne og unge med autismespektrumforstyrrelse (ASF). Trine underviser forældre til børn og unge med ASF i et empowerment forløb. Trine varetager desuden individuelle rådgivningsforløb med unge med ASF.

Studentermedhjælper, Bispebjerg Hospital — 2001
Trine er studentermedhjælper på Bisebjerg Hospital, hvor hun arbejder med statistik.

Leder, Center for Autisme — 1994 – 2001
Trine er leder for en klub for unge med aspergers syndrom, hvor hun varetager individuelle rådgivningsforløb med klubbens medlemmer.

 

Uddannelse

Åben Dialog, London —  Trainer of Trainers, 2024
Trine Afslutter Trainer of Trainers uddannelsen i Åben Dialog i London. Undervisningen har været spredt ud på 40 undervisningsdage og 30 træningstimer.

Human House, Søborg — Specialist, 2021
Trine tager en organisationspsykologisk efteruddannelse ved navn Design og Drive, som er godkendt på specialistniveau af Dansk Psykologisk Forening.

Læs mere om uddannelsen her

Ankestyrelsen, København — Autorisation, 2019
Trine bliver godkendt som autoriseret psykolog ved Ankestyrelsen. Trine har modtaget 160 timers supervision af supervisor godkendt af Ankestyrelsen.

Åben Dialog, London — 2018-2022
Trine tog en 3-årig efteruddannelse i Åben Dialog i London spredt over 60 undervisningsdage i London og 300+ træningstimer i Danmark.

Læs mere om Åben Dialog her

Læs mere om uddannelsen i London her

FIT, Chicago — Certificeret træner i FIT, 2017 (2019, 2024)
Trine bliver certificeret som træner i metoden, Feedback Informed Treatment i Chicago, hvor hun blev undervist af Scott Miller. Uddannelsen tog 10 dage. Trine bliver recertificeret som træner i 2019 og 2024.

Læs mere om FIT her

Inpraxis, Helsingør — 2013-2014
Trine tager en 2-årig systemisk narrativ psykoterapeutisk uddannelse, som er en efteruddannelse til Cand.psyk. Uddannelsen bestod af 32 undervisningsdage.

Læs mere om Inpraxis her

Villa Venire, København — 2012
Trine tager en 1-årig systemisk narrativ samtaleuddannelse bestående af 10 undervisningsdage.

Københavns universitet, København — Cand.psych, 2012
Trine bliver færdiguddannet som psykolog og skriver specialet med titlen: En undersøgelse af Low Arousal metodens teoretiske grundlag og de mulige implikationer for den professionelle praksis.

Kontakt Trine Uhrskov for at få specialet tilsendt her

Studio3, England — Certificeret Low Arousal træner, 2006-2007
Trine bliver certificeret træner i Low Arousal tilgangen v. Studio3 i England. Trine modtog undervisning på i alt 15 dage.

Læs mere om Studio3 her

 

Projekter

Trine har deltaget i diverse projekter:

Fremfærd om domfældte med udviklingshandicap, 2023-2025
Projekt Domfældte med udviklingshandicap vil styrke indsatsen til mennesker med udviklingshandicap og domstype 3-5. Målet er, at færre borgere får mere indgribende domme og hjælpes til en højere grad af livskvalitet. Projektet lægger vægt på recovery og at udbrede viden om metoder og arbejdsgange, der kan forbedre indsatsen. Projektledelsen varetages af KL, FOA og Socialpædagogerne

Læs mere om projektet og tilmelding her

Forebyggelser af magtanvendelser på botilbud for mennesker med udviklingshandicap, 2021 – 2024
Trine og Co. er med i Social- og boligstyrelsens projekt om at forebygge magtanvendelser på botilbud for mennesker med udviklingshandicap. I den forbindelse bliver en ny retning inden for LA2 udviklet, som bliver kaldt LA2u.

Læs mere om projektet her

Tilgang og praksis på Kofoedsminde, 2020-2022
Trine er ekstern ekspert for Defactum i projektet: Tilgang og Praksis på Kofoedsminde. Her varetager hun også de kvalitative interviews med domfældte borgerne med udviklingshæmning, som er anbragte på Kofoedsminde.

Domfældte med udviklingshæmning, 2020
Trine deltager i Socialministeriets Referencegruppe for domfældte med udviklingshæmning.

LA2, 2020-nu
Trine & co. udvikler og afholder certificeringsuddannelse i metoden LA2. Uddannelsen er rettet mod forskellige målgrupper, bl.a. en specialisering rettet mod fagprofessionelle som samarbejder med borgere med udviklingshæmning

Tilgang og praksis, 2019-2021
Trine er ekstern ekspert i udviklingsprojekt hos Defactum om Tilgang og Praksis på Kofoedsminde. I den forbindelse interviewer Trine 20-30 borgere på Kofoedsminde tre gange over en 2-årig periode om deres liv på Kofoedsminde.
Læs mere om projektet her

Forebyggelse af vold på botilbud og boformer for hjemløse, 2017- 2020
Sopra er underleverandør for SUS i forbindelse med satspuljeprojekt om Indsatsteam – støtte til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse, hvor Trine underviser  i LA2

Fremtidens boformer for borgere med omfattende funktionsnedsættelser, 2017–2019
Trine deltager i eksternt ekspertpanel for Defactum i projektet: Fremtidens boformer for borgere med omfattende funktionsnedsættelser.
Læs mere om projektet her

Metoder mod vold, 2017
Trine er ekstern ekspert i Viden på Tværs projekt ’Metoder mod Vold’ som også er rettet mod TRIOER, borgere med voldsom adfærd, fagprofessionelle og ledere på botilbud.

Læs mere om Metoder mod Vold her

Forebyggelse af vold på botilbud og boformer for hjemløse, 2016-2017
Trine deltager i Socialstyrelsens arbejdsgruppe om De nationale retningslinjer til forebyggelse af vold på botilbud og boformer for hjemløse.

Læs mere om De nationale retningslinjer her

Vold på botilbud og forsorgshjem, 2015–2016
Trine deltager i eksternt ekspertpanel for CFK (Folkesundhed og Kvalitetsudvikling – nu Defactum) for projektet: Vold på botilbud og forsorgshjem – en tværgående analyse af 10 cases om voldsepisoder.
Læs mere om projektet her

Forebyggelse af magtanvendelse på socialpsykiatriske botilbud, 2014-2017
Sopra var leverandør på Socialstyrelsens Satspujleprojekt om Forebyggelse af magtanvendelse på socialpsykiatriske botilbud. Det var i dette projekt at metoden LA2 blev udviklet. Projektet var en afprøvning af en undervisnings- og træningspakke, der kombinerede Low Arousal og Feedback Informed Treatment (FIT), og formålet var at reducere omfanget af voldsom adfærd og mindske magtanvendelse på socialpsykiatriske botilbud.

Læs mere om projektet her.